Laden Evenementen
Dit event is voorbij.
 1. Opening
 2. Mededeling
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Jaar verslag secretaris
 6. Verslag kascommissie
 7. Financieel verslag penningmeester.
 8. Contributie verhoging. Al jaren hebben wij geen contributie verhoging gehad. Nu de bond wel de bondscontributie heeft verhoogd willen wij voorstellen om dat ook te doen. De contributie voor volle leden 37 euro en gastleden 27 euro.
 9. Dit jaar is onze vice voorzitter Piet van Puffelen aftredend en niet meer herkiesbaar. Als iemand zijn taak over wil nemen zullen wij u erg dankbaar zijn.
 10. Verkiezing kas controle. De kas wordt dit jaar gecontroleerd door Gerard van Oosten en Arie Vreugdenhil. Arie is aftredend. Aad Middelkoop  heeft zich vorig jaar op gegeven als reserve. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Gerard en Aad. Er moet nu wel een nieuwe reserve gekozen worden.
 11. Wat er verder nog op tafel komt.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting